• Lorem ipsum

 

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Gymdiscouter GmbH en PWR Lab BV

1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.

1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Gymdiscounter en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Gymdiscounter.

1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Gymdiscounter niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Gymdiscounter is bevestigd.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Gymdiscounter desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order.

2.2. In prijscouranten of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief.

Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Gymdiscounter niet.

ARTIKEL 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Gymdiscounter de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Gymdiscounter en deze algemene voorwaarden.

3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – een aanvullende opdracht wordt aangereikt, wordt de oorspronkelijk overeengekomen levertijd te vervallen.

3.3. Wederpartij en Gymdiscounter komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden gesteld in artikel 3.1 en 3.2 is voldaan. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

 ARTIKEL 4. PRIJZEN

4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Gymdiscounter zijn weergegeven in euro’s en inclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals

4.2. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs tenzij anders aangegeven.

4.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Gymdiscounter gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

 ARTIKEL 5. BETALING

5.1. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven creditcard of elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing.

Betalingen middels facturen, mits nadrukkelijk overeengekomen, geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.

5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Gymdiscounter alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

5.4. Alle door Gymdiscounter gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.

5.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

 ARTIKEL 6. AFKOELINGSPERIODE, ANNULERING EN RETOUREN M.B.T. FYSIEKE PRODUCTEN

6.1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen na levering van het fysieke product wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is. Tevens vervalt dit recht indien de producten in gebruik zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen of Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van 30 dagen terugsturen. Bovenstaande geldt niet voor digitale producten en diensten.

6.1A. Wilt U gebruik maken van de retourmogelijkheid neem dan binnen 14 dagen contact op via [email protected], vernoem het bestelnummer in het onderwerp van de email en geef de reden van het retour aan. Afhankelijk van de reden van het retour kunt u het pakket voldoende gefrankeerd of kosteloos retoursturen. Na het melden van het retour heeft U 14 dagen om het product retour te zenden.

6.2. Voorwaarden voor het recht van retour: Het fysieke product mag niet meer gebruikt zijn dan nodig is om het te proberen en dient nog als nieuw opnieuw verkoopbaar te zijn. (Consument moet product wel kunnen bekijken en passen maar niet in gebruik nemen). Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

6.3. Indien de wederpartij van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, in originele verpakking met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade aan Gymdiscounter worden aangeboden, dan draagt Gymdiscounter zorg voor terugbetaling aan wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst mits het product in goede staat is ontvangen.

6.4. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door Gymdiscounter ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Gymdiscounter ten gevolge van de annulering geleden schade.

6.5. Indien de totaalwaarde van de order na de retournering onder de €150,- komt is Gymdiscounter gemachtigd om alsnog de verzendkosten van 3,95 te

 ARTIKEL 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO M.B.T. FYSIEKE PRODUCTEN

7.1. In beginsel streeft Gymdiscounter ernaar om bestellingen die voor 16:00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard.

7.2. In het geval dat de wederpartij op het moment van bezorgen niet thuis wordt aangetroffen, worden de goederen de opvolgende dag wederom aangeboden. In beide gevallen wordt een notitie achtergelaten met de melding dat de levering kan worden opgehaald op het postkantoor.

7.3. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

7.4. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Gymdiscounter kan worden toegerekend;

– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Gymdiscounter tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

– wederpartij Gymdiscounter niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen.

7.5. Wederpartij dient de bij Gymdiscounter gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door Gymdiscounter opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. Gymdiscounter zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Gymdiscounter op schadevergoeding.

ARTIKEL 8. INTELLECTUEEL EIGENDOM

8.1 Met het accepteren van deze Algemene Voorwaarden erkent de Wederpartij uitdrukkelijk dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud het Producteigendom zijn van Gymdiscounter en beschermd zijn door de rechten inzake intellectuele eigendom, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

8.2 Gymdiscounter verleent de Wederpartij een persoonlijk, beperkt, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en door Gymdiscounter te herroepen recht om Gymdiscounter’ diensten en producten te gebruiken voor strikt persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.

8.3 Na beëindiging van de dienst (door afloop van de contractduur of door tussentijdse beëindiging door Gymdiscounter op grond van artikel 5.3), bezit de Wederpartij niet meer het recht om gebruik te maken van de door Gymdiscounter geleverde diensten en producten. Het account van de Wederpartij wordt dan voor de Wederpartij afgeschermd. Producten en diensten die tijdens de looptijd van het Wederpartijschap zijn geleverd, blijven eigendom van Gymdiscounter, worden na afloop van de contractuur niet aan de Wederpartij ter beschikking gesteld en mogen door de Wederpartij niet verder worden verspreid.

8.4 Indien Gymdiscounter en een derde in een Overeenkomst een licentieverlening vastleggen voor een of meer van de producten of diensten van Gymdiscounter, betreft het hier een beperkt, onoverdraagbaar, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.

8.5 De Wederpartij heeft nooit het recht om ontwerpen, afbeeldingen, informatie, en overige inhoud van Gymdiscounter te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken en/of voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit op schriftelijke wijze nadrukkelijk anders is overeengekomen met Gymdiscounter.

 ARTIKEL 9. COMMUNICATIE

9.1 Communicatie tussen Gymdiscounter en de Wederpartij kan op verschillende manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld middels softwareapplicaties, updatenotificaties of herinneringen en e-mail.

9.2 De Wederpartij stemt ermee in dat Gymdiscounter de Wederpartij, indien zij dit nodig acht, kan benaderen voor informatie over wijzigingen van of updates voor de diensten.

9.3 De Wederpartij erkent dat Gymdiscounter hem/haar mag benaderen voor commerciële doeleinden. Er wordt de Wederpartij de mogelijkheid geboden om na een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.

9.4 Gymdiscounter mag te allen tijde gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde informatie van beide partijen zonder nader bericht verwijderen, mits dit verwijderen wordt gerechtvaardigd door de inhoud van deze communicaties.

 ARTIKEL 10. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

10.1. Gymdiscounter zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

10.2. Gymdiscounter is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Gymdiscounter

10.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gymdiscounter aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gymdiscounter worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gymdiscounter zijn verstrekt, heeft Gymdiscounter het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

ARTIKEL 11. GARANTIE / RECLAME

11.1. Gymdiscounter garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn.

11.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Gymdiscounter in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten. Mocht een product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de wederpartij de mogelijkheid om dit product te retourneren.

11.3. De garanties betreffende de geleverde zaken liggen bij de fabrikant van de betreffende zaken.

11.4. De wederpartij is gehouden voor het gebruik van de geleverde producten de bij de producten gevoegde informatie en adviezen van de fabrikant te lezen.

11.5. Reclame is niet mogelijk indien:

– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

– de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Gymdiscounter op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd,

– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Gymdiscounter;

– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Gymdiscounter (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

11.6. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclame door Gymdiscounter gegrond wordt bevonden, zal Gymdiscounter te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) dan wel een prijsreductie verlenen.

11.7. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.

11.8. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

ARTIKEL 12. KEURING

De zaken worden voor de aflevering door Gymdiscounter gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door Gymdiscounter vastgesteld.

ARTIKEL 13. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

13.1. Gymdiscounter is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;

– op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;

13.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Gymdiscounter passende zekerheid heeft gesteld.

ARTIKEL 14. EIGENDOMSVOORBEHOUD

14.1. Levering onder rembours vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud en na volledige betaling is het product eigendom van de wederpartij.

ARTIKEL 15. AANSPRAKELIJKHEID

15.1. Gymdiscounter is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij.

De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Gymdiscounter of leidinggevende ondergeschikten.

15.2. Gymdiscounter evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

15.3. Gymdiscounter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

15.4. Wederpartij dient Gymdiscounter altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.

15.5 Gymdiscounter voert haar advieswerkzaamheden naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uit. Echter, het betreft hier een inspanningsverplichting.

Dit wil zeggen dat Gymdiscounter het succes en welslagen van de Wederpartij door het gegeven advies niet waarborgt, noch de mate waarin het opvolgen van het advies de Wederpartij nader tot zijn/haar gestelde doel brengt. Gymdiscounter is niet aansprakelijk voor niet of onvoldoende behaalde resultaten.

15.6 In alle gevallen waarin Gymdiscounter eventueel aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, is de aansprakelijkheid van Gymdiscounter beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Gymdiscounter in een bepaald geval wordt uitgekeerd. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Gymdiscounter niet overgaat tot uitkering, beperkt de aansprakelijkheid van Gymdiscounter zich tot vijfmaal het bedrag dat door Gymdiscounter aan de Wederpartij in rekening is gebracht.

ARTIKEL 16. OVERMACHT

16.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Gymdiscounter, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Gymdiscounter kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Gymdiscounter ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.

16.2. Overmacht geeft Gymdiscounter het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

ARTIKEL 17. PERSOONSGEGEVENS

Gymdiscounter zal alle gegevens en informatie van de wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.

ARTIKEL 18. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

ARTIKEL 19. KLACHTEN

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected]. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.